Menüü
Koolist
Asukoht
Koolitöötajad
Õpilaste vastuvõtt
Kooli arengukava
Õppetöö
Huvitegevus
Hoolekogu
Projektid ja koostööpartnerid
Statistika
Lingid
Info

Tallinna 63. Põhikool
Tallinn,
Mustamäe,
Vilde Tee 120
Tel: 6-532-396
E-mail: 63pk@63pk.tln.edu.ee
Õppetöö
KOOLI ÕPPEPROGRAMM

2001-2007.AASTATEKS ÕPPE-KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID
  1. Anda riikliku- ja kooli õppeprogrammidega ettenähtud mahus teadmisi ja praktilisi kogemusi mis on mõeldud spetsiifiliste õpiraskustega lastele, aitamaks neil tulevikus integreeruda kaasaegsesse ühiskonda.
  2. Kujundama positiivselt-häälestatud isiksust, kes on võimeline adapteeruma ja arenema kaasaegses ühiskonnas, teades oma kohta ja isiklikku vastutust oma- ja riigi, kui selle ühiskonna kodanik, tuleviku ees.
  3. Kollektiivi individuaalseid omadusi arvestades säilitama ja tugevdama laste füüsilist ja psühhilist tervist.
  4. Psühho-füüsiliste protsesside korrektsioon ja arendamine - alus õpiprobleemidega laste edukaks õpetamiseks ja adapteerumiseks tulevikus
KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID

Kujundama positiivselt häälestatud, töökat, elujõulist, suutelist enesearenguks ning rahvuslike traditsioone austavat isiksust. Välja selgitama laste huve ja võimeid ning arendama õpilastes vastutust ja vastutustunnet. Kasvatama tervete elukommetega seadusekuulelikku, ennast ja teisi austavat kodanikku, kes tunneb ja täidab ühiskonna norme. Õpetada lapsi püstitama eesmärke, planeerima oma tegevust, andma oma ja teiste inimeste tööle adekvaatset hinnangut,nägema ja hindama headust ja ilu. Klassivälises tegevuses otsima ja praktikal kasutama uusi meetodeid mis soodustavad koolikollektiivi ühinemist.

ÕPPEPROGRAMMI PRINTSIIPID:

Võrdsete võimaluste printsiip õppimiseks ja üleminekuks ühest klassist teise, ühest koolist teise vastavalt oma võimetele. Iga isiksuse lugupidamise ja tahenduse põhimõte. Ühiskonna seaduste ja eeskirjade tahenduse põhimõte. Iga õpilase huve ja võimeid arvestades enesearengu ja hariduse katkematu ning spiraalne põhimõte. Informatsioonilise materjali pideva kasvu, õppesisu täiustamise ja muutuse põhimõte. Õppematerjali mahu balanseeritus ja säästureziimi põhimõte. Ainetevahelise integratsiooni ja sotsiaal-kultuuriline põhimõte. Õpilaste individuaalse õppestiili kujundamine, aktiivsuse ja vastutuse printsiip.

SIDEMED ÕPPESFÄÄRIDE VAHEL

Prioriteetset on eluliselt tähtsad ja praktiliseks tegevuseks vajalikud teemad. Õpetaja tõõvotted, meetodid ja ülesanded soodustavad õpitava materjali läbivaatamist eluliste situatsioonide erinevatest vaatevinklitest. Kompetents kujuneb ainete ja praktilise tegevuse sidemete vahendusel. Sidemed toimuvad: vertikaalselt lihtsatelt tunniteemadelt enamkeeruliste materjalide juurde täiendades neid mitme ainega. horisontaalselt üleminek ühelt eesmargilt ja teemalt põhi- ja lisaainete kaudu. kooli juhtivad prioriteetsed suunad.